Dropbox 支持哪些扩展属性?

Dropbox 支持某些扩展属性,无论您在任何地方访问 Dropbox 中的文件,都可以同步。扩展属性是文件附加的其他类型的元数据。

参阅下方列表,查看 Dropbox 支持的操作系统扩展属性列表。

Mac OS

 • com.dropbox.attributes
 • com.dropbox.internal
 • com.apple.ResourceFork(不会为目录同步)
 • com.apple.FinderInfo
 • com.apple.metadata:_kMDItemUserTags
 • com.apple.metadata:kMDItemFinderComment
 • com.apple.metadata:kMDItemOMUserTagTime
 • com.apple.metadata:kMDItemOMUserTags
 • com.apple.metadata:kMDItemStarRating
 • com.dropbox.ignored/ user.com.dropbox.ignored/:com.dropbox.ignored

Windows(表示为替换数据流)

 • :com.dropbox.attributes
 • :com.dropbox.internal
 • :com.dropbox.apple.ResourceFork(不会为目录同步)
 • :com.dropbox.apple.FinderInfo
 • :com.dropbox.apple.metadata._kMDItemUserTags
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemFinderComment
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMUserTagTime
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMUserTags
 • :com.dropbox.apple.metadata.kMDItemOMStarRating
 • :com.dropbox.posix.executable
 • com.dropbox.ignored/ user.com.dropbox.ignored/:com.dropbox.ignored

Linux

 • user.com.dropbox.attributes
 • user.com.dropbox.internal
 • user.com.apple.ResourceFork(不会为目录同步)
 • user.com.apple.FinderInfo
 • user.com.apple.metadata:_kMDItemUserTags
 • user.com.apple.metadata:kMDItemFinderComment
 • user.com.apple.metadata:kMDItemOMUserTagTime
 • user.com.apple.metadata:kMDItemOMUserTags
 • user.com.apple.metadata:kMDItemStarRating
 • user.com.dropbox.foldericon
 • com.dropbox.ignored/ user.com.dropbox.ignored/:com.dropbox.ignored

注意:这些代表文件系统可见的属性,不包括非“扩展”属性。

Dropbox 中扩展属性的常见用例

 • 跟踪同步的文件
 • 同步在 MacOS 访达中标记的标签、星标和颜色
 • 跟踪通过相机上传功能上传的文件(在桌面和移动设备上)
 • 支持不太常见的文件系统功能,如 POSIX 上的可执行位和 MacOS 上的资源分支
这篇文章对您有帮助吗?

很抱歉没帮上您。
请告诉我们有什么可以改进的地方:

谢谢您的意见!
请告诉我们这篇文章对您的帮助有多大:

谢谢您的意见!