Zasady i procedury reagowania na incydenty w Dropbox

Zaktualizowano Aug 13, 2023

W Dropbox obowiązują zasady i procedury reagowania na incydenty dotyczące dostępności usług, integralności, bezpieczeństwa, prywatności i poufności. Częścią procedur reagowania na incydenty są wydzielone zespoły, które są przeszkolone w takich kwestiach jak:

 • Szybkie reagowanie na ostrzeżenia o potencjalnych incydentach
 • Określanie powagi incydentu
 • W razie potrzeby stosowanie środków zaradczych i ograniczających rozprzestrzenianie się
 • Komunikowanie się z właściwymi zainteresowanymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym powiadamianie klientów, których dotyczy naruszenie, w celu wypełnienia zobowiązań umownych dotyczących powiadamiania o naruszeniach lub incydentach oraz przestrzegania odpowiednich przepisów
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów na potrzeby działań dochodzeniowych
 • Dokumentowanie podsumowania i analizy sytuacji oraz opracowywanie stałego planu działania

Zasady i procesy reagowania na incydenty podlegają audytowi w ramach certyfikatów SOC 2+, ISO/IEC 27001 i innych ocen bezpieczeństwa.

Dropbox postępuje zgodnie ze standardowym cyklem reagowania na incydenty:

 1. Wykrycie
 2. Powiadomienie
 3. Reakcja
 4. Ocena i
 5. Działania naprawcze

Po zgłoszeniu incydentu mającego wpływ na klientów, spowodowanego przez podmioty zewnętrzne lub osoby z autoryzowanym dostępem, przeprowadzana jest ocena wpływu w celu opracowania planu działania i podjęcia działań zaradczych w zakresie zidentyfikowanych problemów. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zobowiązania umowne lub z innych powodów, Dropbox powiadamia klientów o incydencie w sposób opisany w Umowie o przetwarzaniu danych Dropbox.

Problemy zidentyfikowane w ramach incydentu są podzielone na dwie główne kategorie:

 1. Działania do wykonania, czyli krótkoterminowe działania mające na celu ograniczenie ryzyka i powstrzymanie incydentu.
 2. Luki zabezpieczeń, które są długoterminowymi projektami związanymi z określonymi technologiami lub systemami w celu usunięcia negatywnego wpływu na ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Działania do wykonania są przypisywane do odpowiednich stanowisk w firmie, które koordynują je w celu usunięcia problemu, komunikują się z wewnętrznymi zainteresowanymi stronami i zapewniają dostępność niezbędnych zasobów.

Rozwiązanie błędu następuje, gdy wszystkie zaplanowane działania zostaną ukończone. 

Po usunięciu incydentu przeprowadzana jest analiza, aby w pełni zrozumieć pierwotne przyczyny problemu, zidentyfikować możliwe działania do wykonania i luki zabezpieczeń oraz zakończyć wszelkie pozostałe prace, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemów. Incydenty przechodzą serię przeglądów w celu zebrania informacji i spostrzeżeń na różnych poziomach organizacji.  Im poważniejsza sprawa, tym bardziej szczegółowa ocena incydentu. Długoterminowe strumienie prac są dodawane do przebiegów i harmonogramów działań, a wyciągnięte wnioski są przekazywane odpowiednim zespołom.  

To etapowe podejście gwarantuje koncentrację Dropbox na najważniejszej pracy w odpowiednich momentach, co pomaga zapobiec przyszłym problemom.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności