Animatie die staat voor transparantie met diagrammen die bewegen vanbinnen naar buiten via een raam Animatie die staat voor transparantie met diagrammen die bewegen vanbinnen naar buiten via een raam

Transparantie-overzicht

We zijn toegewijd aan de bescherming van de rechten van onze gebruikers en aan transparantie over hoe we omgaan met verzoeken van de overheid om gebruikersgegevens.
We zijn toegewijd aan de bescherming van de rechten van onze gebruikers en aan transparantie over hoe we omgaan met verzoeken van de overheid om gebruikersgegevens.

Onze grondbeginselen

Het rentmeesterschap over uw gegevens is een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen. Deze grondbeginselen beschrijven onze toewijding aan uw privacy en hoe we omgaan met verzoeken van de overheid en rechtshandhavingsautoriteiten om gegevens over onze gebruikers.

Transparant zijn

Het zou online services moeten zijn toegestaan mededelingen te doen over het aantal en het type informatieverzoeken van overheidsinstanties dat ze ontvangen, en mensen te laten weten wanneer informatie over hen wordt opgevraagd. Een dergelijke transparantie geeft gebruikers een beter inzicht in bepaalde verregaande acties en gedragingen van de overheid. We gaan door met het publiceren van gedetailleerde informatie over deze verzoeken en blijven ons sterk maken voor het recht om meer van deze belangrijke informatie te verstrekken.

Open zijn over het aantal verzoeken dat we ontvangen

We vinden dat we open moeten zijn over het exacte aantal gegevensverzoeken dat we van de overheid ontvangen, de wetten die als grondslag voor die verzoeken dienen en het aantal accounts waarop deze verzoeken betrekking hebben. Daarom publiceren we deze informatie (voor zover dit wettelijk is toegestaan) in ons transparantierapport. In het transparantierapport staan de aantallen gerechtelijke bevelen, huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en verwijderingsverzoeken door overheden die we hebben ontvangen, alsmede onze reacties daarop. Daarnaast verstrekken we zoveel mogelijk gegevens die volgens de wetgeving mogen worden verstrekt als reactie op verzoeken om gegevens inzake de nationale veiligheid binnen de Verenigde Staten. Helaas kunnen we momenteel niet het exacte aantal verzoeken in ons rapport vermelden dat we ontvangen — indien van toepassing. We hebben de gerechten en de overheid verzocht om toe te staan dat services zoals Dropbox het exacte aantal verzoeken om gegevens inzake de nationale veiligheid en het exacte aantal betrokken accounts bekend maken. We streven ernaar om ons nu en in de toekomst hiervoor in te zetten.

Gebruikers laten weten wanneer hun informatie wordt opgevraagd

We vinden dat we onze gebruikers moeten laten weten wanneer een overheidsinstantie hun informatie opvraagt. We hebben deze kwestie bij de rechter aangevochten. Helaas gaan informatieverzoeken van de overheid in de meeste gevallen vergezeld van een gerechtelijke bevel tot geheimhouding. Dit betekent dat het ons verboden is de betrokken gebruiker op de hoogte te brengen van het verzoek. In gevallen waarin we een gerechtelijk bevel tot geheimhouding ontvangen, brengen we de gebruiker op de hoogte van het verzoek wanneer de geldigheidsduur van het bevel is verstreken. Dropbox houdt zich ook aan de USA FREEDOM Act. Dit biedt rechters de mogelijkheid om geheimhoudingsverplichtingen te beoordelen voor eventuele National Security Letters (informatieverzoeken van de overheid voor nationale veiligheidsonderzoeken) die we ontvangen. Wij vinden dat het services als Dropbox altijd zou moeten zijn toegestaan betrokken gebruikers op de hoogte te brengen. We blijven ons sterk maken voor het recht om deze belangrijke informatie te verstrekken.

Meer weergeven

Zeer brede verzoeken tegengaan

Informatieverzoeken van de overheid moeten worden beperkt tot duidelijk gedefinieerde gegevens en zeer nauwkeurig zijn afgestemd op specifieke mensen en legitieme onderzoeken. We verzetten ons tegen zeer ruim gedefinieerde bulkverzoeken.

In het verleden hebben overheden bij telecombedrijven de telefoongegevens van grote groepen mensen opgevraagd zonder dat deze mensen werden verdacht van betrokkenheid bij illegale activiteiten. Wij vinden dit geen legale handelwijze en zullen niet tegemoetkomen aan informatieverzoeken over grote groepen mensen of die geen betrekking hebben op een specifiek onderzoek. We zullen ook niet tegemoetkomen aan verzoeken die voortvloeien uit overheidsonderzoeken die ongepast, onrechtmatig of te kwader trouw zijn. Bijvoorbeeld pogingen van de overheid om politieke uitingen te onderdrukken of te censureren.

Meer weergeven

Vertrouwde diensten aanbieden

Vertrouwde services aanbieden. Overheden mogen nooit in het geheim installaties uitvoeren in online services of de infrastructuur misbruiken om gebruikersgegevens te verkrijgen. We werken voortdurend aan de beveiliging van onze systemen en blijven ons inzetten voor wetswijzigingen om duidelijk te maken dat dit soort activiteiten illegaal is.

Er zijn meldingen geweest dat overheden verkeer in datacenters van bepaalde serviceleveranciers hebben afgeluisterd. We hebben ook berichten gezien dat serviceleveranciers tools hebben ontwikkeld om rechtshandhavingsinstanties rechtstreeks of via derden toegang te verlenen tot gebruikersgegevens. Dropbox is het niet eens met deze activiteiten en zal zich verzetten tegen elke poging om ons te verplichten hieraan deel te nemen. Overheden mogen gebruikersgegevens alleen opvragen op grond van een juridisch proces en door rechtstreeks contact op te nemen met de online service. Op deze manier kunnen services zoals Dropbox dergelijke informatieverzoeken nauwkeurig controleren en indien nodig weigeren.

Meer weergeven

Alle gebruikers beschermen

Bepaalde wetten geven mensen op grond van hun land of nationaliteit verschillende rechten. Dergelijke wetten zijn verouderd en passen niet bij het mondiale karakter van online services.

We doen er alles aan om al onze gebruikers hetzelfde beveiligingsniveau te bieden. Dit houdt in dat we deze grondbeginselen hanteren om alle verzoeken die we ontvangen nauwkeurig te controleren, ongeacht de oorsprong van het verzoek of de gebruiker waarop het verzoek betrekking heeft. Dit betekent ook dat we ons inzetten voor fundamentele privacyrechten voor alle gebruikers. Informatieverzoeken van de overheid mogen geen bulkverzoeken zijn en moeten betrekking hebben op specifieke personen en onderzoeken. Dergelijke informatieverzoeken moeten bovendien worden beoordeeld en goedgekeurd door een rechterlijke instantie voordat ze worden uitgevaardigd.

Meer weergeven

Waar komen verzoeken vandaan?

De verzoeken die we ontvangen komen vanuit de hele wereld. Momenteel eisen we over het algemeen van overheden buiten de Verenigde Staten dat zij met een overheidsinstantie binnen de Verenigde Staten samenwerken, zodat een gerecht in de Verenigde Staten een geschikte juridische procedure kan starten met Dropbox.

Hoe verzoeken tot stand komen

1. We ontvangen een verzoek

Rechtshandhavingsautoriteiten sturen een verzoek om gebruikersgegevens naar ons, zoals een dagvaarding of een huiszoekingsbevel.

2. We beoordelen dit nauwkeurig

We analyseren verzoeken om vast te stellen of deze rechtsgeldig zijn en voldoen aan de eisen van de juridische procedure. We weigeren een verzoek of accepteren een beperkte versie hiervan indien nodig.

3. We reageren

Zodra we vaststellen dat een verzoek geldig is, stellen we de gebruiker hier over het algemeen van op de hoogte (tenzij dit wettelijk verboden) en reageren we met een versleuteld kopie van de informatie die vermeld is in de juridische procedure.