Dropbox-gebruikersonderzoek observatie toestemming en vertrouwelijkheidsovereenkomst

Bijgewerkt Jan 09, 2024

In ruil voor jouw akkoord met deze voorwaarden, zijn Dropbox en haar dochterondernemingen ("Dropbox" of "wij" of "ons") van plan je toegang te verlenen tot sommige van onze ontwerpen en functies, zodat we je feedback kunnen krijgen. Ons doel is om met uw input het ontwerp van Dropbox-producten te testen, analyseren, ontwikkelen en verbeteren.

Verwerking van persoonlijke gegevens

 1. Wat en waarom we opnemen.

  Als je in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) bent gevestigd, fungeert Dropbox, Inc. als je dienstverlener.Voor alle andere gebruikers treedt Dropbox International Unlimited Company op als gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die we verwerken als onderdeel van ons onderzoek.We zullen een combinatie van video- of audio-opnamen (inclusief transcriptie) maken van onze sessie met jou, foto's maken van onze sessie, schermopnames maken van de apparaten die tijdens onze sessie worden gebruikt, en schriftelijke reacties en andere invoer van jou opnemen ("Opnames") .De opnames helpen ons om ons te concentreren op onze tijd samen, in plaats van op het maken van aantekeningen.We gebruiken de opnames om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen bij het testen, analyseren, ontwikkelen en verbeteren van het ontwerp van Dropbox-producten met jouw input.Deze opnamen kunnen ook binnen Dropbox worden gedeeld om ons te helpen productverbeteringen door te voeren en jouw feedback met andere teams te delen.Voor meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen, kunt je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@dropbox.com.

 2. Overdrachten naar het buitenland. 

  Voor gebruikers die niet in Noord-Amerika wonen:

  Dropbox is internationaal actief en voor sommige processen die betrokken zijn bij ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens zijn wij verplicht deze op te slaan of te verwerken in landen buiten het land waar jij je bevindt, inclusief landen waar het niveau van wettelijke bescherming van jouw gegevens mogelijk hoog is, anders is en waar je mogelijk minder wettelijke rechten hebt vergeleken met je eigen land.In het bijzonder kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt worden in de Verenigde Staten, waar sommige van onze systemen zich bevinden.

  Telkens wanneer we jouw persoonlijke gegevens doorgeven buiten een land of regio, zoals het Europese Economische Gebied, zullen we ervoor zorgen dat we de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.Daarom zullen wij, waar nodig, ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn geplaatst door gebruik te maken van passende contractuele mechanismen, zoals de Standaard Contractclausule van de EU, of door erop te vertrouwen dat de serviceproviders deelnemen aan een goedgekeurd internationaal mechanisme voor gegevensoverdracht, inclusief het EU-VS-mechanisme. privacy Shield Framework of het aannemen van bindende bedrijfsregels.

 3. Bewaring.

  Wij slaan jouw persoonlijke gegevens veilig op en bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden van ons onderzoek te verwezenlijken.We kunnen een deel van de informatie die we van je verzamelen samenvoegen in een anonieme dataset, die mogelijk voor een langere periode wordt bewaard, maar je kunt dan niet langer worden geïdentificeerd.

 4. Jouw rechten.

  Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals die in de EU), heb je mogelijk het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren, om te verzoeken dat deze worden geüpdated, beperkt en/of gewist, om ons om een kopie te vragen van je persoonlijke gegevens, om ons te verzoeken deze in een machinaal leesbaar formaat naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden onder de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving en de andere wet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn.

  Als jij je rechten wilt uitoefenen of als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken (of vragen over dit Privacybeleid), neem dan contact op met ons, of onze functionaris voor gegevensbescherming, op privacy @dropbox.com.Als zij deze vraag niet kunnen beantwoorden, heb je het recht om contact op te nemen met een lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

 5. Verdere toepassingen.

  Dropbox kan de opnamen niet gebruiken in marketingmateriaal en presentaties.Dropbox heeft geen toestemming om opnames en jouw foto's te gebruiken in advertenties of marketingmateriaal zonder eerst jouw afzonderlijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

 6. Tools van derden.

  We kunnen applicaties, platformen of services van derden (“Tools van derden”) gebruiken om informatie te verzamelen over jouw ervaringen tijdens de Sessie voor de onderzoeksdoeleinden van Dropbox.Een tool van derden kan zijn eigen service en privacybeleid hebben (gezamenlijk “Beleid”), en je bevestigt en gaat ermee akkoord dat jouw gebruik van een tool van derden onderworpen zal zijn aan het toepasselijke beleid van de derde partij.

  Intellectuele eigendomsrechten


 7. De rechten die je ons geeft.

  Je gaat ermee akkoord dat Dropbox eigenaar is van: (a) alle rechten, aanspraken en belangen in de Opnames en andere feedback, opmerkingen, suggesties, reacties op enquête of ander materiaal en informatie ('Feedback') die je ons geeft met betrekking tot het onderzoek, en (b) alle intellectuele eigendomsrechten die je creëert met betrekking tot het onderzoek en/​of de Dropbox-producten, inclusief alle verbeteringen of andere aanpassingen aan de Dropbox-producten (“Dropbox IP”).

  Je draagt hierbij op absolute en onherroepelijke wijze alle rechten, aanspraken en belangen die je mogelijk hebt in de Feedback en de Dropbox IP over aan Dropbox, vrij van alle rechten van derden, en je stemt ermee in ons alle hulp te bieden die we nodig hebben om onze rechten op de Feedback en de Dropbox IP te documenteren en te behouden.Je geeft ons toestemming om de Opnames, inclusief je naam en beeltenis, te gebruiken voor onze interne onderzoeksdoeleinden (inclusief het vertrouwelijk delen van alle of delen van de Opnames met vertrouwde derde partijen die Dropbox inschakelt voor hulp bij deze doeleinden).Alle Opnames en Feedback die via onze sessie(s) worden verzameld, worden niet gebruikt voor verkoop- en marketingdoeleinden zonder eerst jouw toestemming te hebben gekregen.

  Je gaat er tevens mee akkoord dat wij in de toekomst per e-mail of telefonisch contact met je opnemen om je Feedback te bespreken.Je doet hierbij afstand van alle morele rechten die voortvloeien uit de Copyright, Designs, and Patents Act uit 1988 met betrekking tot de Feedback en Dropbox IP en, voor zover juridisch mogelijk, van alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten die zich in enig deel van de wereld kunnen voordoen.

 8. Vertrouwelijkheid.

  “Vertrouwelijke informatie” betekent alle technische, zakelijke of productinformatie en software, algoritmen, ontwerpen of functies die door ons tijdens het onderzoek worden gedeeld en die vertrouwelijk, bèta of nog niet vrijgegeven zijn, of waarvan anderszins redelijkerwijs moet worden aangenomen dat ze vertrouwelijk zijn.Je stemt ermee in om geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken, te delen of te gebruiken voor enig ander doel dan deelname aan het onderzoek (bijv.je zult met niemand vertrouwelijke informatie delen of erover praten, inclusief nieuwe software, ontwerpen of functies die wij u aanbieden, behalve met ons).Je kopieert geen vertrouwelijke informatie en geeft desgevraagd alle vertrouwelijke informatie die je nog hebt terug.Het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie kan ons onherstelbare schade berokkenen, en wij kunnen onmiddellijke billijke schadeloosstelling verkrijgen in het geval van ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie, naast andere rechten en rechtsmiddelen die wij mogelijk hebben.

  Aansprakelijkheid


 9. Gebruik van niet gelanceerde diensten.

  Elke functie of elk product dat we nog aan het testen zijn en evalueren vóór de lancering, voldoet mogelijk nog niet aan onze hoge normen.Om deze reden is het gebruik van een bèta- of ander niet-uitgebracht product op eigen risico. Dropbox wijst specifiek alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van niet-uitgebrachte producten die aan jou zijn geleverd als onderdeel van dit onderzoek of onder deze voorwaarden, voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving.

  Diverse bepalingen


 10. Bedankt!

  Als dank voor jouw deelname aan het onderzoek kunnen wij je een cadeau geven.Als we dat doen, vermelden we het cadeau in de e-mail die we je hebben gestuurd met het verzoek om deel te nemen aan ons onderzoek.

 11. Toepasselijk recht.

  Als je in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) woont, geldt deze overeenkomst met Dropbox, Inc. en is deze onderworpen aan de wetten van de staat Californië (met uitzondering van wetsconflicten).Eventuele claims met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden opgelost in San Francisco, CA, hoewel we de zaken graag eerst informeel willen oplossen.

  Voor alle andere gebruikers geldt deze overeenkomst met Dropbox International Unlimited Company en is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing.Eventuele claims met betrekking tot de overeenkomst zullen worden opgelost bij de Engelse rechtbank in Londen, hoewel we de zaken graag eerst informeel willen oplossen.Houd er ook rekening mee dat deze overeenkomst elke eerdere overeenkomst of huidige overeenkomst met betrekking tot dit onderwerp tussen jou en ons vervangt, en dat wij onze rechten en plichten onder deze overeenkomst aan anderen kunnen overdragen.
Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community

Andere manieren om hulp te krijgen