Umowa o zgodzie na obserwację użytkownika Dropbox i zachowaniu poufności

Zaktualizowano Jan 09, 2024

W zamian za Twoją zgodę na te warunki firma Dropbox i jej podmioty stowarzyszone („Dropbox” lub „my” lub „nas”) zamierzają zapewnić Ci dostęp do niektórych naszych projektów i funkcji w celu zebrania opinii. Naszym celem jest testowanie, analizowanie, rozwijanie i ulepszanie produktów Dropbox przy Twoim udziale.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Jakie dane gromadzimy i dlaczego.

  Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk), firma Dropbox, Inc. pełni funkcję dostawcy usług. W przypadku wszystkich pozostałych użytkowników firma Dropbox International Unlimited Company pełni rolę administratora danych osobowych, które będziemy przetwarzać w ramach naszych badań. Stworzymy pewną kombinację nagrań wideo lub audio (w tym transkrypcje) naszej sesji, zrobimy zdjęcia naszej sesji, zrobimy zrzuty ekranu urządzeń używanych podczas naszej sesji oraz zapiszemy pisemne odpowiedzi i inne uwagi od Ciebie („Nagrania”) . Nagrania pomagają nam skupić się na wspólnie spędzonym czasie, a nie na robieniu notatek. Używamy Nagrań, aby spełnić nasze uzasadnione interesy biznesowe polegające na testowaniu, analizowaniu, opracowywaniu i ulepszaniu projektów produktów Dropbox przy Twoim udziale. Nagrania te mogą być również udostępniane w Dropbox, aby pomóc nam w ulepszaniu produktów i podzielić się Twoją opinią z innymi zespołami. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@dropbox.com.

 2. Przesył danych za granice kraju

  Dla użytkowników spoza Ameryki Północnej:

  Dropbox prowadzi działalność międzynarodową, a niektóre procesy związane z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych będą wymagały od nas ich przechowywania lub przetwarzania w państwach poza krajem, w którym się znajdujesz, w tym w krajach, w których poziom ochrony prawnej Twoich danych może być inny i w których możesz mieć mniej praw w odniesieniu do takich danych. W szczególności dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane, bo tam znajdują się niektóre z naszych systemów.

  Za każdym razem, gdy przesyłamy dane osobowe użytkownika poza kraj lub region taki jak Europejski Obszar Gospodarczy, upewnimy się, że podejmujemy kroki niezbędne do przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych. Dlatego tam, gdzie jest to wymagane, zapewnimy wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń poprzez zastosowanie właściwych mechanizmów umownych, takich jak typowe klauzule umowne UE, lub polegając na dostawcach usług uczestniczących w zatwierdzonym procesie międzynarodowego przesyłu danych, w tym procesu Tarczy Prywatności UE-USA lub poprzez przyjęcie Wiążących reguł korporacyjnych.

 3. Zachowywanie.

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny i przez tak długi okres, jak będzie to konieczne do realizacji celów naszych badań. Możemy agregować niektóre uzyskane od Ciebie informacje w anonimowy zbiór danych, który może być przechowywany przez dłuższy okres, ale nie będzie już można Cię zidentyfikować na podstawie tych informacji.

 4. Twoje prawa.

  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych (na przykład przyjętych w UE), możesz mieć prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, żądania ich aktualizacji, ograniczenia i/lub usunięcia, a także poproszenia nas o kopię Twoich danych osobowych, żądania od nas przesłania ich innemu administratorowi w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają różnym warunkom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz innymi przepisami i regulacjami, którym podlegamy.

  Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane (lub jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności), skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@dropbox.com. Jeśli nie będzie on mógł odpowiedzieć na Twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych. 

 5. Dalsze zastosowania.

  Dropbox nie może wykorzystywać nagrań w materiałach marketingowych ani prezentacjach. Dropbox nie ma pozwolenia na wykorzystywanie Nagrań ani Twoich zdjęć w reklamach lub materiałach marketingowych bez uprzedniego uzyskania Twojej oddzielnej pisemnej zgody.

 6. Narzędzia innych firm.

  Możemy korzystać z aplikacji, platform lub usług innych firm („Narzędzia innych firm”) w celu gromadzenia informacji o Twoich doświadczeniach podczas Sesji do celów badawczych Dropbox. Narzędzie strony trzeciej może mieć własne warunki świadczenia usług i politykę prywatności (zwane łącznie „Zasadami”), a użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z dowolnego Narzędzia strony trzeciej będzie podlegać obowiązującym Zasadom strony trzeciej.

  Prawa własności intelektualnej.


 7. Prawa, które nam nadajesz.

  Zgadzasz się, że Dropbox jest właścicielem: (a) wszelkich praw, tytułów i udziałów w Nagraniach oraz innych opiniach, komentarzach, sugestiach, odpowiedziach na ankiety lub innych materiałach i informacjach („Opinie”), które nam przekazujesz w związku z badaniem oraz (b) wszelkie prawa własności intelektualnej, które utworzyłeś(-aś) w związku z badaniem i/lub produktami Dropbox, w tym wszelkie ulepszenia lub inne modyfikacje produktów Dropbox („Dropbox IP”).

  Niniejszym cedujesz na Dropbox całkowicie i nieodwołalnie, wolne od praw innych firm, wszelkie prawa, tytuły i udziały, jakie możesz mieć w związku z Opiniami i Dropbox IP oraz zgadzasz się zapewnić nam wszelką pomoc niezbędną do udokumentowania i utrzymania naszych praw dotyczących Opinii i Dropbox IP. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Nagrań, w tym Twojego imienia i nazwiska oraz podobizny, do naszych wewnętrznych celów badawczych (w tym do poufnego udostępniania całości lub części Nagrań zaufanym osobom trzecim, do których Dropbox zwraca się o pomoc w tych celach). Wszelkie nagrania i opinie zebrane podczas naszych sesji nie będą wykorzystywane do celów sprzedażowych ani marketingowych bez uprzedniego uzyskania Twojej zgody.

  Zgadzasz się również, że możemy w przyszłości kontaktować się z Tobą za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w celu omówienia Twojej opinii. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw osobistych wynikających z Ustawy o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 r. w odniesieniu do własności intelektualnej dotyczącej Opinii i Dropbox IP oraz, o ile jest to prawnie możliwe, wszelkich podobnych lub równoważnych praw, które mogą powstać w dowolnej części świata.

 8. Poufność.

  „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje techniczne, biznesowe lub produktowe oraz oprogramowanie, algorytmy, projekty lub funkcje udostępnione przez nas w trakcie badania, które zostały określone jako poufne, beta lub niepublikowane lub które w inny sposób powinny być w rozsądny sposób rozumiane jako poufne. Zgadzasz się nie ujawniać, nie udostępniać ani nie wykorzystywać żadnych Informacji poufnych w jakimkolwiek celu innym niż udział w badaniu (tj. nie będziesz rozmawiać ani udostępniać żadnych Informacji poufnych, w tym żadnego nowego oprogramowania, projektów lub funkcji, które Ci udostępniamy, nikomu poza nami). Nie będziesz kopiować żadnych Informacji poufnych, a jeśli zostaniesz o to poproszony(-a), zwrócisz wszelkie Informacje poufne, które nadal posiadasz. Nieupoważnione wykorzystanie lub ujawnienie Informacji poufnych może wyrządzić nam nieodwracalną szkodę, a w przypadku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Informacji poufnych możemy uzyskać natychmiastową godziwą ulgę, oprócz innych praw i środków zaradczych, które nam przysługują.

  Odpowiedzialność


 9. Korzystanie z nieopublikowanych usług.

  Każda funkcja lub produkt, który wciąż testujemy i oceniamy przed wydaniem, może jeszcze nie spełniać naszych wysokich standardów. Z tego powodu korzystanie z wersji beta lub innych niewydanych produktów odbywa się na własne ryzyko. Dropbox w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z używaniem jakichkolwiek niepublikowanych produktów dostarczonych Ci w ramach tego badania lub na mocy niniejszych warunków w najszerszym zakresie dozwolonym przez lokalne prawo.

  Różne


 10. Dziękujemy!

  W podziękowaniu za udział w badaniu możemy przekazać Ci upominek. Jeśli tak się stanie, w e-mailu, który Ci wysłaliśmy z prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu, opiszemy taki upominek.

 11. Obowiązujące prawo.

  Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk), niniejsza umowa obowiązuje z Dropbox, Inc. i podlega prawu stanu Kalifornia (z wyłączeniem przepisów kolizyjnych). Wszelkie roszczenia związane z tą umową zostaną rozpatrzone w San Francisco w Kalifornii, chociaż chcielibyśmy najpierw rozwiązać problem nieformalnie.

  W przypadku wszystkich pozostałych użytkowników niniejsza umowa zostaje zawarta z firmą Dropbox International Unlimited i podlega prawu Anglii i Walii. Wszelkie roszczenia związane z umową będą rozstrzygane przez sądy angielskie w Londynie, chociaż chcielibyśmy najpierw rozwiązać sprawę nieformalnie. Należy również pamiętać, że niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne umowy na ten temat pomiędzy Tobą a nami, a my możemy scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na inne osoby.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności