Dropbox observationssamtyckes- och konfidentialitetsavtal för användarundersökningar

Uppdaterat Jan 09, 2024

I utbyte mot att du godkänner dessa villkor så har Dropbox och dess dotterbolag ("Dropbox" eller "vi" eller "oss") för avsikt att ge dig tillgång till vissa av våra designer och funktioner så att vi kan ta emot feedback från dig. Vårt mål är att testa, analysera, utveckla och förbättra designen av Dropbox-produkterna med hjälp av dina åsikter.

Behandling av personuppgifter

 1. Vad & varför vi spelar in.

  Bor du i Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko) agerar Dropbox, Inc. som tjänstleverantör. För alla andra användare fungerar Dropbox International Unlimited Company som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter data vi behandlar som en del av vår forskning. Vi kommer att utföra en kombination av video- eller ljudinspelningar (inklusive transkribering) av vår session med dig, ta bilder av vår session, ta skärmdumpar av enheter som används under vår session och spela in skriftliga svar och annan input från dig (”Inspelningar”). Inspelningarna hjälper oss att fokusera på vår tid tillsammans, snarare än att ta anteckningar. Vi använder inspelningarna för att tillgodose våra legitima företagsintressen att testa, analysera, utveckla och förbättra designen av Dropbox-produkter med hjälp av dina åsikter. Dessa inspelningar kan också delas i Dropbox för att hjälpa oss att göra produktförbättringar och dela din feedback med andra team. För mer information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på privacy@dropbox.com.

 2. Överföring utomlands. 

  För användare som inte bor i Nordamerika:

  Dropbox arbetar internationellt, och vissa av de processer som är involverade i vår användning av dina personuppgifter kräver att vi lagrar dem eller behandlar dem i länder utanför det land där du befinner dig, inklusive länder där nivån på det rättsliga skyddet för dina data kan vara annorlunda och där du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till det. I synnerhet kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i USA, där vissa av våra system finns.

  När vi överför dina personuppgifter utanför ett land eller en region, till exempel Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att se till att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att följa gällande lagkrav. Därför kommer vi, när så krävs, att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats genom att använda lämpliga avtalsmekanismer, såsom EU:s Standardkontraktsklausuler, eller genom att förlita oss på tjänsteleverantörer som deltar i en godkänn internationell dataöverföringsmekanism, inklusive EU-U.S. Privacy Shield Program eller antagandet av bindande företagsregler.

 3. Bevarande.

  Vi kommer att lagra dina personuppgifter tryggt och säkert och kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vår forskning. Vi kan sammanställa en del av den information vi samlar in från dig till en anonym datauppsättning som kan sparas under en längre period, men du kommer inte längre att kunna identifieras.

 4. Dina rättigheter.

  Med förbehåll för tillämpliga dataskyddslagar (t.ex. de i EU) kan du ha rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att begära att de uppdateras, begränsas eller raderas, att be oss om en kopia av dina personuppgifter, att begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart format samt rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är inte absoluta och är föremål för olika villkor enligt tillämplig dataskydds- och sekretesslagstiftning och andra lagar och förordningar som vi omfattas av.

  Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller funderingar om hur vi använder din information (eller några frågor om denna integritetspolicy), kontakta oss, eller vår Data Protection Officer, på privacy@dropbox.com. Kan hen inte svara på din fråga har du rätt att kontakta din lokala tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter. 

 5. Ytterligare användningsområden.

  Dropbox kan inte använda inspelningarna i marknadsföringsmaterial och presentationer. Dropbox har inte behörighet att använda inspelningar och dina foton i annonser eller marknadsföringsmaterial utan att först få ditt separata skriftliga medgivande.

 6. Tredjepartsverktyg.

  Vi kan använda tredjepartsapplikationer, plattformar eller tjänster (”verktyg från tredje part”) för att samla in information om dina upplevelser under sessionen för Dropbox forskningsändamål. Ett tredjepartsverktyg kan ha egna villkor för tjänsten och integritetspolicy (gemensamt ”Policyer”), och du bekräftar och samtycker till att din användning av ett tredjepartsverktyg kommer att omfattas av den tredje partens tillämpliga policyer.

  Immateriella rättigheter


 7. De rättigheter du ger oss.

  Du samtycker till att Dropbox äger: (a) alla rättigheter, titlar och intressen i inspelningarna och annan feedback, kommentarer, förslag, enkätsvar eller annat material och annan information (”Feedback”) som du ger oss i samband med studien, och (b) alla immateriella rättigheter du skapar i samband med studien och Dropbox-produkterna, inklusive alla förbättringar eller andra ändringar av Dropbox-produkterna (”Dropbox IP”).

  Du överlåter härmed till Dropbox absolut och oåterkalleligt, fritt från alla tredje parts rättigheter, alla rättigheter, titlar och intressen du kan ha i feedback och Dropbox IP och du samtycker till att ge oss all hjälp vi behöver för att dokumentera och upprätthålla våra rättigheter i feedback och Dropbox IP.Du ger oss behörighet att använda inspelningarna, inklusive ditt namn och din bild, för våra interna forskningsändamål (inklusive att dela alla eller delar av inspelningarna konfidentiellt med betrodda tredje parter som Dropbox anlitar för att få hjälp med dessa ändamål).Alla inspelningar och feedback som samlas in genom våra sessioner kommer inte att användas för försäljnings- och marknadsföringsändamål utan att först få ditt samtycke.

  Du samtycker också till att vi kan kontakta dig via mejl eller telefon i framtiden för att diskutera dina feedback.Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter som uppstår enligt Copyright, Design and Patents Act 1988 i förhållande till feedback och Dropbox IP och, så långt det är juridiskt möjligt, alla liknande eller likvärdiga rättigheter som kan uppstå i någon del av världen.

 8. Sekretess.

  ”Konfidentiell information” avser all teknisk, företags- eller produktinformation och programvara, algoritmer, design eller funktion som delas av oss under studien och som identifieras som konfidentiell, beta eller ej släppt, eller som på annat sätt rimligen bör förstås som konfidentiell. Du samtycker till att inte avslöja, dela eller använda någon konfidentiell information för något annat ändamål än att delta i studien (dvs. du kommer inte att prata om eller dela någon konfidentiell information, inklusive någon ny programvara, design eller funktion som vi tillhandahåller dig med någon annan än oss). Du kommer inte att kopiera någon konfidentiell information, och om du blir ombedd kommer du att returnera all konfidentiell information som du fortfarande har. Obehörig användning eller avslöjande av konfidentiell information kan orsaka oss irreparabel skada, och vi kan få omedelbar skälig lättnad i händelserna för obehörig användning eller avslöjande av konfidentiell information, utöver andra rättigheter och gottgörelser som vi kan ha.

  Ansvar


 9. Användning av ej släppta tjänster.

  Alla funktioner eller produkter som vi fortfarande testar och utvärderar före de släpps kanske ännu inte uppfyller vår höga standard. Av denna anledning sker användningen av betaversioner eller andra produkter som inte släpps på egen risk. Dropbox frånsäger sig specifikt allt ansvar som uppstår till följd av eller i samband med användning av outgivna produkter som tillhandahålls dig som en del av denna studie eller enligt dessa villkor i den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning.

  Diverse


 10. Tack!

  Som tack för att du deltar i studien kanske vi tillhandahåller en gåva. Om vi gör det kommer vi att specificera gåvan i mejlet vi skickade till dig där vi bad dig att delta i vår studie.

 11. Tillämplig lag.

  Om du bor i Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko) gäller detta avtal med Dropbox, Inc. och regleras av lagarna i delstaten Kalifornien (exklusive lagkonflikter). Eventuella anspråk relaterade till detta avtal kommer att hanteras i San Francisco, Kalifornien, men vi skulle gärna lösa saker informellt först.

  För alla andra användare gäller detta avtal med Dropbox International Unlimited Company och regleras av lagarna i England och Wales. Eventuella anspråk relaterade till avtalet kommer att hanteras i den engelska domstolen i London, men vi skulle gärna lösa saker informellt först. Observera också att detta avtal ersätter alla tidigare avtal eller nuvarande avtal om detta ämne mellan dig och oss, och vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till andra.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp